ข้อมูล BIG DATA

50 โรง
โรงเรียนในสังกัด
1500 คน
นักเรียนในสังกัด
800 คน
ครูในสังกัด
50 คน
บุคลากร สพป.นธ.2

เพลงประจำสำนักงานเขต

ตรวจสอบข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

กลุ่มอำนวยการ สพป.นธ.2 ประชุมเตรียมประเมิน สถานะ (PMQA.4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นางลักขณา เสริมสุข รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมนางรัชนี มณ…

 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นำร่อง หน่วยงานทางการศึกษา สพป.นธ.2 ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19

        วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสว่าง ชินพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก นำทีมครู…

 

ร่วมประชุมมอบนโยบาย และกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

       วันที่ 8 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. นางลักขณา  เสริมสุข รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 พร้อมด้วย นาง…

 

ประชุมครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาระดับมัธยมต้น เรื่องเพศวิถีศึกษา (ออนไลน์)

             วันที่ 22 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้ม…

 

ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการบริหารกลุ่มอำนวยการ (ประจำเดือน)

              วันที่ 12 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. นางลักขณา เสริมสุข รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 ประช…

 

การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย  สพป.ลำพูน เขต ๑  แจ้งรายละเอียดการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทาป…

 

งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (๗๐%) ครั้งที่ ๒

แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้…

 

การเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา และการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  แจ้งรายละเอียดการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ โรงเรียน…

 

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

คำชี้แจง ขั้นตอนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ฉบับที่ 1 ศึกษาใบความรู้ ฝึกหัดก…

 

ขอเชิญทำ แบบทดสอบการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับครูผู้สอน

แบบทดสอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาคำชี้แจง (กรุณาอ่านให้ละเอียดด้วย) ได้ 60 % ( 6 ข้อขึ้้นไป) จะไ…

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019 (Covid-19)

แบบประเมินความพึงพอใจ