เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ลำดับหัวข้อหมวดหมู๋โหลดไฟล์เอกสารจำนวน
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560กฎกระทรวง
81 Downloads
2 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542พระราชบัญญัติ
54 Downloads
3พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พระราชบัญญัติ
52 Downloads
4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พระราชบัญญัติ
46 Downloads
5 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พระราชบัญญัติ
62 Downloads
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546พระราชบัญญัติ
44 Downloads
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พระราชบัญญัติ
44 Downloads
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พระราชบัญญัติ
70 Downloads
9พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547พระราชบัญญัติ
46 Downloads
10 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พระราชบัญญัติ
44 Downloads
11พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)พระราชบัญญัติ
41 Downloads
12พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)พระราชบัญญัติ
43 Downloads
13พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546พระราชบัญญัติ
55 Downloads
14พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546พระราชบัญญัติ
46 Downloads
15พระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550พระราชบัญญัติ
48 Downloads
16พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติ
42 Downloads
17พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติ
58 Downloads
18พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551พระราชบัญญัติ
36 Downloads
19พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติ
44 Downloads
20ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560ประกาศกระทรวง
44 Downloads
21ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)ประกาศกระทรวง
46 Downloads
22พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550พระราชบัญญัติ
50 Downloads
23พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พระราชบัญญัติ
41 Downloads
24พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545พระราชบัญญัติ
66 Downloads
25พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
51 Downloads
26พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พระราชบัญญัติ
47 Downloads
27หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการประกาศกระทรวง
50 Downloads
28หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ประกาศกระทรวง
36 Downloads