กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นายลาภวัต บุญธรรม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน ฯ
โทร.089-6582898

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางศรีสุดา รัตนพล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.087-2695055

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางรดา ธรรมพูนพิสัย
ตำแหน่งศึกษานิเทศกน์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.089-9751144

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางฮาซานะห์ บินมะอุง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.094-5815558

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

ดร.วราภรณ์ แก้วสีขาว
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.092-5975333

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวพาขวัญ จันทร์แก้วแร่
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.089-1545663

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางฐิติยา จันทรเดิม
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.080-1365336

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางพิมพรรณ อนันทเสนา
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.089-5094302

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.084-7504983

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวจรรยา กรรมจัด
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.089-2946605

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวอำไพพร นาคแก้ว
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.095-4392423

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายอาลาวี สะมะแอ
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
โทร.080-7160179

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวธิติมา เรืองสกุล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
โทร.084-9659629

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวณชนก ยอมเต็ม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
โทร.088-4886353

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket