กลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวอรสา อาลี
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-2891848

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวไอณี กำปงซัน
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.085-2345142

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
โทร.081-9698209

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายสุรินทร์ อาแว
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
โทร.089-7960758

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวศิริพันธ์ บุญชูช่วย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ
โทร.097-3548792

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวปารือตี สาและ
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร.089-4635852

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวณัฐชยา ทองรมย์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
โทร.094-5989899

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางศศิธร แก้วปกาศิต
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.061-2644514

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket