กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นางสาวเนตรนภิส เลิศเดชานนท์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร.081-9594338

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวชื่นนภา รัตนสกล
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โทร.080-5474857

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสุภาวดี ลายขวะ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชีชำนาญการพิเศษ
โทร.08-19638979

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวสุภลัคน์ เหวรมาณ
ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการญการ
โทร.081-0982391

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวมาเรียม เจ๊ะมูซอ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.089-4640989

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายมารูดิง เส๊ะ
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.087-2973113

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวอรุชา ทองบุญเรือง
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร.065-2626456

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวศศิณีย์ เหล็กเพ็ชร์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร. 091-9833174

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket