กลุ่มบริหารงานบุคคล


นายถวิล ดาแก้ว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.084-9659629

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางงามฤดี ศรีคำขวัญ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
โทร.093-5819557

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางกนกพรรณ เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
โทร.086-2866245

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางเสาวภา แก้วมณีศรี
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
โทร.087-2930116

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวนูฮานี อุเซ็ง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
โทร.085-8927745

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวรุ่งนภา บุญธรรม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
โทร.095-0966820

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางเสาวลักษณ ณ รังษี
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
โทร.087-2930116

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางเมทินี ศศิประภานนท์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
โทร.082-2630625

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาววรรณวิมล
โนวรรณาล

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
โทร.065-2493564

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวฮาลีเมาะ ดอเล๊าะ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.089-7386434

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวรอฮานา อาแว

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าพนักงานธุรการปฏฺิบัติงาน
โทร.087-7968297


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวนันท์นภัส
สุวรรณ์โพธิ์สุทธิ์

ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.087-5452033

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวสุพรรณี มณีราช

ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.080-7061598

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket