กลุ่มอำนวยการ


นางรัชนี มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
โทร.081-2772048

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางบุญศรี รักการงาน
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.080-8916961

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางอรนลิน จันทร์ทอง
ตำแหน่ นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
โทร.080-8916961

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวกวินนาถ มณีราช
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ปฎิบัติงาน
โทร.093-6527568

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายบัณฑิต วุฒิศาสน์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.089-9755035

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวซูไฮลา แซะบากา
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.087-2947710

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางจันทร์ ไชยศรี
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.0850795688

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางฟาตอน๊ะ สาแลแม
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.084-8557127

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาววิภารวรรณ เอ็นดู
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.065-2493564

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายกู้เกียรติ หนุรัตน์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.098-6707850

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวนูรีซัน สามานุง
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.089-4740623

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวสายพิน สกุลพรหม
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.089-2981353

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาววราภรณ์ โฉมอุไพ
ตำแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด
โทร.084-8618182

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายอภินันท์ สินทรัพย์
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.093-5829088

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายวิทยา ศรีคำขวัญ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.083-1921358

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายมานพ เหวรมา
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
โทร.086-2849471

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายธนา นงรัตน์
ตำแหน่ง
ช่างไม้ระดับ 4
โทร.081-5438453

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายริน น้อยสร้าง
ตำแหน่ง
ช่างไม้ระดับ 4
โทร.089-2994288

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายขนบ จันทร์เอิบ
ตำแหน่ง
ช่างสี ระดับ 4
โทร.086-9614234

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายชัยพร สังข์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ช่าง สี ระดับ 4
โทร.093-6143582

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายสุรเดช อินดี
ตำแหน่ง
รักษาความปลอดภัย
โทร.083-1921358

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายเสาร์แก้ว ใจตรง
ตำแหน่ง
รักษาความปลอดภัย
โทร.081-7480175

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายปราโมทย์ แก้วเหลี่ยม
ตำแหน่ง
รักษาความปลอดภัย
โทร.083-1685880

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายไมตรี ดีพาส
ตำแหน่ง
ช่างสี ระดับ 4
โทร.089-5982511

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายสมเดช สุขแดงพรม
ตำแหน่ง
รักษาความปลอดภัย
โทร.061-6128002

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวเพ็ญนภา หนูเชียร
ตำแหน่ง
รักษาความปลอดภัย
โทร.083-1909401

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket