คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับ เรื่อง /หัวข้อกลุ่ม /หน่วยงานโหลดไฟล์เอกสาร จำนวน
1คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
38 Downloads
2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มกฏหมายและคดีกลุ่มกฏหมายและคดี
3คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46 Downloads
4คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
34 Downloads
5คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
36 Downloads
6คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
42 Downloads
7คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44 Downloads
8คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
42 Downloads
9คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
33 Downloads
10คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มอำนวยการกลุ่มอำนวยการ
32 Downloads