คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับ เรื่อง /หัวข้อกลุ่ม /หน่วยงานโหลดไฟล์เอกสาร จำนวน
1คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
70 Downloads
2คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มกฏหมายและคดีกลุ่มกฏหมายและคดี
3คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
189 Downloads
4คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
50 Downloads
5คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
52 Downloads
6คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
89 Downloads
7คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53 Downloads
8คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
87 Downloads
9คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
51 Downloads
10คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการกลุ่มอำนวยการกลุ่มอำนวยการ
44 Downloads