ข้อมูลผู้บริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการสพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.093-3969354
Email: nara2@south-ed.moe.go.th

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายกิติกร ศิรินิกร
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต2
โทร.081-3913866

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายสมพงษ์ แสนสำโรง
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.087-1745571

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวนิตยนันท์
อัครวรรณโรจน์

รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.065-9291981

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางวรรณา ขวัญสืบ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.089-6582898

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคากร ฯ
โทร.089-8705824

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายลาภวัต บุญธรรม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร.086-9651017

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวอรสา อาลี
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-2891848

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายถวิล ดาแก้ว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-2866945

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางจันทรรัตน์ อริยพฤกษ์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.089-5954783

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางรัชนี มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
โทร.081-2772048

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวเนตรนภิส เลิศเดชานนท์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ
โทร.081-9594338

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายขวัญชัย สมสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
โทร.0945977422

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาววรนารี เผ่าชู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.094-3185445

Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket