Personnel chart

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการสพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.093-3969354
Email: supoch0933@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายนุกูล ชูนุ้ย
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต2
โทร.081-9906992
Email: -


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการสพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.093-3969354
Email: supoch0933@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายนุกูล ชูนุ้ย
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต2
โทร.081-9906992
Email: -


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางขันธมาศ หลวงเพชร
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต2
โทร.081-9906992
Email: -


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

ว่าที่ร้อยตรีนพดล ใจแช่ม
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.081-111-8231
Email:
Rjaicham@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.085-7677368
Email:
Suksasart@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการสพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.093-3969354
Email: supoch0933@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายนุกูล ชูนุ้ย
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต2
โทร.081-9906992
Email: -


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายสมพงษ์ แสนสำโรง
รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.087-1745571
Email:
pong008842@gmail.comGirl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวนิตยนันท์
อัครวรรณโรจน์

รองผู้อำนวยการ
สพป.นราธิวาส เขต 2
โทร.065-9291981
Email:
yingyongyuth.nn@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางวรรณา ขวัญสืบ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.089-6582898
Email:
wanna_foke@hotmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคากร ฯ
โทร.089-8705824
Email:
Chinnalak900@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายลาภวัต บุญธรรม
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โทร.086-9651017
Email:
lpw2509ntw@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาวอรสา อาลี
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร.086-2891848
Email:
nisanee17@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายถวิล ดาแก้ว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.086-2866945
Email:
thwindakeaew@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางจันทรรัตน์ อริยพฤกษ์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.089-5954783
Email:
Jantharat.yin@gmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางรัชนี มณีรัตนโชติ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
โทร.081-2772048
Email:
raneerat3743@gmail.comGirl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางเนตรนภิส
เลิศเดชานนท์

ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ
โทร.081-9594338
Email:
Nesnapis8@hotmail.com


Girl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นายขวัญชัย สมสิน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
โทร.0945977422
Email:
Khuanchai9500@gmail.comGirl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket

นางสาววรนารี เผ่าชู
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
โทร.094-3185445
Email:
vorranary@gmail.comGirl in a jacket   Girl in a jacket   Girl in a jacket