ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus 2019

ตารางรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา เทอม 2 /2564

รายงานข้อมูลการการฉีดวัดซีนของผู้ปกครองในสถานศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2