วิสัยทัศน์

สพป.นราธิวาส เขต 2
บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นหนึ่ง

คือความร่วมมือ ร่วมใจ ของ ผอ.สพป. ผอ.สถานศึกษา
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.
รวมใจเป็นหนึ่ง (1) มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษา 5 Q

วิสัยทัศน์

สพป.นราธิวาส เขต 2
บริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นหนึ่ง

คือความร่วมมือ ร่วมใจ ของ ผอ.สพป. ผอ.สถานศึกษา
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สพป.
รวมใจเป็นหนึ่ง (1) มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ
คุณภาพการศึกษา 5 Q

พันธกิจ

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

2. เด็กระดับปฐมวัยและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพผลสัมฤทธิทางการเรียน มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคคลกรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่คุณภาพ มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานบูรณาการการทำงาน เน้นการบริหารแบบ มีส่วนร่วม

5. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ วิชาชีพและสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษา แทนการกำหนดให้มีส่วนราชการในระดับภูมิภาค ทำให้หน่วยงานทางการศึกษาเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดและอำเภอ อันได้แก่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถามศึกษาอำเภอ และเขตการศึกษา ต้องถูกยุบเลิกหลอมรวมเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ได้กำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งให้ นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาและกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตร 37 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญิติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ประกอบด้วย พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

ได้กำหนดพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2” ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม 2553 นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 กันยายน 2553 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 4 และราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 35/4 หมู่ที่ 3 ถนนสายตากใบ-สุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิ้น 117 แห่ง ของพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37 ให้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 และให้อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายนี้หรือกฏหมายอื่น

2. อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560

2.1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

2.2. วิเคราะห์และจัดตั้งประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

2.3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

2.4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา

2.5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

2.6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพทยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา

2.7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

2.8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนแงค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

2.9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

2.10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา

2.11. ประสารการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา