เว็บไซต์สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 117 โรงเรียน 

ลำดับรหัสสถานศึกษาชื่อสถานศึกษาอำเภอเว็บไซต์สถานศึกษา
196020001
บ้านปูยู
ตากใบ
web.school
296020002
บ้านศรีพงัน
ตากใบ
web.school
396020003
บ้านตะเหลี่ยง
ตากใบ
web.school
496020004
บ้านเกาะสะท้อน
ตากใบ
web.school
596020005
บ้านปะลุกา
ตากใบ
web.school
696020006
บ้านสะหริ่ง
ตากใบ
web.school
796020007
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
ตากใบ
web.school
896020008
บ้านปลักปลา
ตากใบ
web.school
996020009
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
ตากใบ
web.school
10960200010บ้านตาบา
ตากใบ
web.school
11960200011บ้านหัวคลอง
ตากใบ
web.school
12960200012บ้านแฆแบ๊ะ
ตากใบweb.school
13960200013บ้านปะดะดอ
ตากใบweb.school
14960200014วัดเกษตรธิการาม
ตากใบweb.school
15960200015บ้านโคกงู
ตากใบweb.school
16960200016บ้านบางขุนทอง
ตากใบweb.school
17960200018ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
ตากใบweb.school
18960200019วัดโคกมะม่วง
ตากใบweb.school
19960200020วัดพระพุทธ
ตากใบweb.school
20960200021วัดสิทธิสารประดิษฐ์
ตากใบweb.school
21960200022บ้านกูบู
ตากใบweb.school
22960200023บ้านสะปอม
ตากใบweb.school
23960200024บ้านโคกยามู
ตากใบweb.school
24960200025บ้านไพรวัน
ตากใบweb.school
25960200026วัดเกาะสวาด
ตากใบweb.school
26960200027วัดทรายขาว
ตากใบweb.school
27960200028บ้านตอหลัง
ตากใบweb.school
28960200029วัดโคกมะเฟือง
ตากใบweb.school
29960200030บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ตากใบweb.school
30960200031บ้านคลองตัน
ตากใบweb.school
31960200032บ้านศาลาใหม่
ตากใบweb.school
32960200033บ้านสามแยก
แว้งweb.school
33960200034บ้านบาโง
แว้งweb.school
34960200036บ้านไม้ฝาด
แว้งweb.school
35960200037บ้านศาลาอูมา
แว้งweb.school
36960200038บ้านตอออ
แว้งweb.school
37960200039บ้านจะมาแกะ
แว้งweb.school
38960200040บ้านบางขุด
แว้งweb.school
39960200041บ้านตําเสาพัฒนา
แว้งweb.school
40960200042นิคมสร้างตนเองแว้ง
แว้งweb.school
41960200043บ้านแม่ดง
แว้งweb.school
42960200044บ้านตอแล
แว้งweb.school
43960200045บ้านยะหอ
แว้งweb.school
44960200046บ้านบูเกะตา
แว้งweb.school
45960200047นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
แว้งweb.school
46960200048บ้านนูโร๊ะ
แว้งweb.school
47960200049บ้านเจ๊ะยอ
แว้งweb.school
48960200050เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
แว้งweb.school
49960200051เทพประทานไทยยืนยง
แว้งweb.school
50960200052บ้านฆอเลาะทูวอ
แว้งweb.school
51960200053บ้านกูวา
แว้งweb.school
52960200054บ้านกรือซอ
แว้งweb.school
53960200055บ้านเจ๊ะเหม
แว้งweb.school
54960200056บ้านแว้ง
แว้งweb.school
55960200057บ้านแอแว
แว้งweb.school
56960200058บ้านตือมายู
แว้งweb.school
57960200059เพลินพิศ
แว้งweb.school
58960200060บ้านแขยง
แว้งweb.school
59960200061นิคมพัฒนา2
สุคิรินweb.school
60960200062บ้านน้ำใส
สุคิรินweb.school
61960200063โรงเรียนรักไทย
สุคิริน
62960200064บ้านภูเขาทอง
สุคิรินweb.school
63960200065สุคิริน
สุคิรินweb.school
64960200066นิคมพัฒนา 4
สุคิรินweb.school
65960200067นิคมพัฒนา 10
สุคิรินweb.school
66960200068บ้านน้ำทุเรียน
สุคิรินweb.school
67960200069บ้านบาลูกายาอิง
สุคิรินweb.school
68960200070บ้านร่วมใจ
สุคิรินweb.school
69960200071นิคมพัฒนา5
สุคิรินweb.school
70960200072นิคมพัฒนา6
สุคิรินweb.school
71960200073บ้านจุฬาภรณ์ 12
สุคิรินweb.school
72960200074นิคมพัฒนา7
สุคิรินweb.school
73960200075นิคมพัฒนา9
สุคิรินweb.school
74960200076บ้านซรายอ
สุไหงโก-ลก
web.school
75960200077บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
สุไหงโก-ลก
web.school
76960200078บ้านลูโบ๊ะซามา
สุไหงโก-ลก
web.school
77960200079บ้านกวาลอซีรา
สุไหงโก-ลก
web.school
78960200080บ้านมือบา
สุไหงโก-ลก
web.school
79960200081บ้านลาแล
สุไหงโก-ลก
web.school
80960200082บ้านโต๊ะเวาะ
สุไหงโก-ลก
web.school
81960200083บ้านกูแบอีแก
สุไหงโก-ลก
web.school
82960200084บ้านมูโนะ
สุไหงโก-ลก
web.school
83960200085บ้านปาดังยอ
สุไหงโก-ลก
web.school
84960200086บ้านลูโบะลือซง
สุไหงโก-ลก
web.school
85960200087บ้านปูโป๊ะ
สุไหงโก-ลก
web.school
86960200088บ้านสุไหงโก-ลก
สุไหงโก-ลก
web.school
87960200089บ้านกาวะสุไหงปาดี

web.school
88960200090บ้านสายะ
สุไหงปาดี
web.school
89960200091ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
สุไหงปาดี
web.school
90960200092บ้านบาโงฮูมอ
สุไหงปาดี
web.school
91960200093บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
สุไหงปาดี
web.school
92960200094บ้านไอบาตู
สุไหงปาดี
web.school
93960200095บ้านบือราแง
สุไหงปาดี
web.school
94960200097บ้านโผลง
สุไหงปาดี
web.school
95960200098บ้านโต๊ะเด็ง
สุไหงปาดี
web.school
96960200099อิสลามบํารุง
สุไหงปาดี
web.school
97960200100บ้านปะลุรู
สุไหงปาดี
web.school
98960200101บ้านปอเนาะ
สุไหงปาดี
web.school
99960200102บ้านละหาน
สุไหงปาดี
web.school
100960200103บ้านโคกตา
สุไหงปาดี
web.school
101960200104บ้านตาเซะใต้
สุไหงปาดี
web.school
102960200105บ้านกูวา
สุไหงปาดี
web.school
103960200106บ้านดอเฮะ
สุไหงปาดี
web.school
104960200107บ้านบาโงกือเต
สุไหงปาดี
web.school
105960200108บ้านตะโละบูเก๊ะ
สุไหงปาดี
web.school
106960200109บ้านสากอ
สุไหงปาดี
web.school
1079602000110บ้านไม้แก่น
สุไหงปาดี
web.school
108960200111บ้านกลูบี
สุไหงปาดี
web.school
109960200112บ้านจือแร
สุไหงปาดี
web.school
110960200113บ้านบอเกาะ
สุไหงปาดี
web.school
111960200114บ้านบาโงมาแย
สุไหงปาดี
web.school
112960200115บ้านตาเซะเหนือ
สุไหงปาดี
web.school
113960200116วัดโบราณสถิตย์
สุไหงปาดี
web.school
114960200117วัดประดิษฐ์บุปผา
สุไหงปาดี
web.school
115960200118บ้านตลิ่งสูง
สุไหงปาดี
web.school
116960200119ราชภักดี
สุไหงปาดีweb.school
117960200120วัดประชุมชลธารา
สุไหงปาดีweb.school