มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้างหน่วยงาน- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น
โครงสร้างหน่วยงาน
O2ข้อมูลผู้บริหาร- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่- แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนดอำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
- เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาหน่วยงานปี 2565
แผนพัฒนาหน่วยงานเขต
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เอกสารกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ
ช่องทาง Faebook
ช่องทางLine
O8Q&A (ถาม-ตอบ)- แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถ
สื่อสาร ให้คําตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการ สื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
เว็บเพจ
ถาม -ตอบ Line
O9Social Network- แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คําตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A)
ยกตัวอย่างเช ่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ , Messenger Live Chat , Chatbot เป็นต้น
ช่องทาง YouTube
ช่องทาง Faebook
ช่องทางเว็บไซต์
O10แผนดำเนินงานประจำปี- แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี ระยะ 1 ปีงบประมาณ
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีในข้อ o10
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
- สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับดูแล รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานปี 2564
O13คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม/หน่วย
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด และกําหนดวธิการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
- แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บรการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
-สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ- แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E–Service - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช ่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
E-Service
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-แสดงแผนการใช้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในข้อ o18
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ ่ายงบประมาณ
- สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร ่แผนการจัดซื้อจัดจาง้ ให้หน่วยงานอธบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช ่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง

ลิงค์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบสขร.1)
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
- จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพรว่ าไม ่ ่มีการจัดชื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารงานบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานบุคคล2565
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร ่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
รองเรียงนี้ รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลา
ดําเนินการ
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือการดำเนินการทางวินัย ข้าราชการฯ
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต- แสดงช ่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่านทางช ่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากชองทางการร้องเรียงทั้วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช ่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางการร้องเรียน
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวนเรื่อง ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
- สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร ่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูล ปีงบประมาณ 2565
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือ เชื่อม โยง ไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบฟอร์มติดต่อรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผนร่วมดําเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1

รายงานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2

การรับนักเรียน

รายงานการมีส่วนร่วมและการเปิดโอกาส
O34เจตจํานงสุจริต
ของผู้บริหาร และ
นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
- จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดําเนินการ
โดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
- จัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้การจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์ No gift policy
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสพป.นราธิวาส เขต 2
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
- เป็นการดําเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ การพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดําเนินการ
- เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการป้องกันการทุจริต
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส- แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ o39
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
- สามารถจัดทําข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี- แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
- เป็นการรายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร ่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไข. โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ
- มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องการกําหนดขั้นตอนหรอวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร ่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร ่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำเนินงานตามาตรการส่งเสริมคุณธรรม