กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน