โคงสร้างการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

โครงสร้างคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

โครงสร้างกลุ่มงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน