อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับครูผู้สอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Perfor…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ