PLC ครูผู้สอน

วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก ได้ดำเนินการ PL…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรม Homeroom&PLC

Add Your Heading Text Hereวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ด…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร คณะครูเเละผู้นำชุมชนบ้านกูเเบอีเเก

วันนี้ผู้อำนวยการ คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ On-site ทั้งสิ้น๕๕ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๑) อ้างอิง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

โหลดไฟล์ประกาศ จำนวนผู้เข้าชมบนความ : 83 บทความเข้าใจง่…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ