เยี่ยม ติดตามนักเรียนในปกครอง

วันที่   18  มกราคม  2566  นางวราภรณ์  นิลน้อย  ครูโรงเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

แจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียน

19 มกราคม 2566 นางสาววีซานา อับดุลเลาะ ผู้อำนวยการโรงเร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ผู้บริหาร คณะครูเเละบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมนิทรรศการ

นายสุธี อาเเวเตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกูเเบอีเเก พร้อ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ติดตามการออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                    วันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวสุดสวาท…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ประชุมวิทยากรอิสลามศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการละหมาดของนักเรียน

19 มกราคม 2566 นางสาววีซานา อับดุลเลาะ ผู้อำนวย​การโรงเ…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

มอบทุนเสมอภาค(กลุ่มต่อเนื่อง)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

                   วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านนู…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

บรรยากาศการติว O-NET นักเรียนชั้น ป. 6

บรรยากาศการติวโอเน็ต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

กิจกรรมงานวันดินโลก

นางสาวรดี นฤมิตสุธน ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้คุณคร…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูนาอีมีย์ ดือราแม ครูระดับปฐมวัย ได้รับรางวัล ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับคุณครูนาอีมีย์ ดือราแม ครูระดับปฐมวั…

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ

ร่วมงานกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ร่วมงานกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 19 มกราคม …

บทความเข้าใจง่าย
มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ความสวยงาม
รวมคะแนนบทความ