ข้อมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตอำเภอตากใบ จำนวน 31 คน


นายจักรกฤช เจริญพันธ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านศรีพงัน
โทร. 086-2875902

       

นางนาตยา​ อดิศัยนิกร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตาบา
โทร. 086-9493023

       

นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
โทร. 093-5841431

       

นางสาวรดี นฤมิตสุธน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโคกยามู
โทร. 080-5490340

       

นายชยพล เพชรแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
โทร. 086-0986004

       

นายสิริลักษณ์ ชาแท่น
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
โทร. 081-0967844

       

นายณัฐศักดิ์ รัตนกุล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปูยู
โทร. 083-1704222

       

นายสมรัฐ แก้วสังข์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน
โทร. 081-7482981

       

นางสาวเตือนใจ ไชยปุย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโคกงู
โทร. 084-9691704

       

นายปาต๊ะ ปะจูสะลา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบางขุนทอง
โทร. 085-6708963

       

นางสาวหทัย ทองคุปต์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดเกาะสวาด
โทร. 084-3257255

       

นายพยับ สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
โทร. 064-9144998

       

นางชาณา สุวรรณนิตย์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปะดะดอ
โทร. 095-1944553

       

นางสาวสะนา สะแอเต๊ะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสะปอม
โทร. 063-0794363

       

นายนูรุลฮัมดี บูกุ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปลักปลา
โทร. 089-7374535

       

นายอรัญ​ มะแซ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง
โทร. 086-2913288

       

นางสาวนูรฮัสนีญา นิกาเร็ง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสะหริ่ง
โทร. 086-4916771

       

นายประสานต์ พรหมฉ่ำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกูบู
โทร. 093-6788678

       

นายอุเส็น เกษตรกาลาม์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคลองตัน
โทร. 086-7495250

       

นางปรีดา เมฆรัตน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44
โทร. 081-7487446

       

นายสมพร เพ็งไซ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ
โทร. 081-7676953

       

นางสาวลักขณา ชิณพงษ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง
โทร. 089-2989662

       

นางธนาวรรณ ศักระพันธุ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห
โทร. 086-9917585

       

นายพรเทพ เศียรสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดพระพุทธ
โทร. 081-9575688

       

ว่าที่ร้อยที่โทสราวุธ บุญเขตต์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดทรายขาว
โทร. 062-5736826

       

นางอรชินันท์ พรหมเจียม
ผู้อำนวยการ
โรงเรัยนวัดเกษตรธิการาม
โทร. 089-2968927

       

นายอุสมาน สะรอ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปะลุกา
โทร. 086-9572860

       

นางจารีย์ พุฒยืน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
โทร. 081-7663199

       

นายนิยม ปักษีรักษ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตอหลัง
โทร. 087-9680776

       

นายอดิศักดิ์ ชำนาญคง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์
โทร. 087-2891200

       

นายทวีป มุขแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านไพรวัน
โทร. 086-2873245