ข้อมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตอำเภอสุคิริน จำนวน 15 คน


นางณิภา ศรีสองคอน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 7
โทร. 065-6622579

       

นายจำรัส บุญข่าย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านร่วมใจ
โทร. 089-7364569

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12
โทร. -

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
โทร. -

       

นางอมรัตน์ พลานุพัฒน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสุคิริน
โทร. 080-4611495

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านน้ำใส
โทร. -

       

นางสาวชณิชา มางัดสาเระ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 6
โทร. 095-4391919

       

นายจรูญ แสงประสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนรักไทย
โทร. 096-8508120

       

นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 5
โทร. 081-7675569

       

นายบือราฮาน​ สาอะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน
โทร. 093-5890083

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 9
โทร. -

       

นายประเสริฐ ทองงิ้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4
โทร. 087-8363093

       

นายพัชชระ เจริญศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 2
โทร. 084-9630464

       

นายทำนุ อาแวกะจิ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
โทร. 089-2945180

       

นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
โทร. 089-8693978