ข้อมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตอำเภอสุคิริน จำนวน 15 คนนางสมจิตร ขุนอำไฟ
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 7
โทร. 080-0353727

       

นายจำรัส บุญข่าย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านร่วมใจ
โทร. 089-7364569

       

นางสาวชาลิสา แก้ว
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12
โทร.089-5967127


       

นายนัฐวุฒิ เมืองจืน
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
โทร.087-0258728


       

นางณิภา ศรีสองคอน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสุคิริน
โทร. 065-6622579

       

นายโกศล แซ่ลิ่ม
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านน้ำใส
โทร.081-0943959


       

นางสาวชณิชา มางัดสาเระ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 6
โทร. 095-4391919

       

นางสาวนริสรา จันตานี
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนรักไทย
โทร. 080-1387140


       

นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 5
โทร. 081-7675569

       

นายบือราฮาน​ สาอะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน
โทร. 093-5890083

       

นายชอบ ศรีดำ
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 9
โทร.086-2841035


       

จ่าสิบเอกประเสริฐ ทองงิ้ว
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 4
โทร. 087-8363093

       

นายพัชชระ เจริญศรี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 2
โทร. 084-9630464

       

นายทำนุ อาแวกะจิ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง
โทร. 089-2945180

       

นายอารัญฏี มะเย็ง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
โทร. 089-9773390