ข้อมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 31 คน


นางปาตีเม๊าะ หะยีลาเต๊ะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสายะ
โทร. 095-8638419

       

นางวิภาพร หมีนหวัง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบือราแง
โทร. 097-3616279

       

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโคกตา
โทร. 081-9575286

       

นายอินฌาม มะมิง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ
โทร. 089-2974181

       

นายฆอเล็บ หะมะ

รักาษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านจือแร
โทร. 089-0415037

       

นางญาณิศา จุลกศิลป์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอิสลามบำรุง
โทร. 081-7674502

       

นายฟิกกรี ยีระ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านไม้แก่น
โทร. 081-7382257

       

นายอาบูบากา ดือราแม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง
โทร. 087-2989901

       

นายดำริบ อับดุลเล๊าะ

รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกาวะ
โทร. 084-6316352

       

นางสาวอาฟีลา หะยีนุ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านละหาน
โทร. 093-7924536

       

นางสาวสุวรรณี คงชูดวง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
โทร. 089-5985393

       

นายอุสมาน สะมะ
รักษาการโรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี)
โทร. 080-1366355       

นางนุรฮายาตี บินเสะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกลูบี
โทร. 089-2997931

       

นางสาวดารูณี มะเซ็ง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ
โทร. 087-8998833

       

นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89
โทร. 092-6281999

       


นางสาวมลาตี อาแว
รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปอเนาะ
โทร. 084-9671436

       

นางสาวดวงใจ แดงน้อย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสากอ
โทร. 086-2928862

       

นางขนิษฐา นนธิ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดประชุมชลธารา
โทร. 089-5955345

       

นายนพดล ดีพาส
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์
โทร. 086-2962428

       

นายซูฮารี อูเซ็ง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบาโงมาแย
โทร. 086-2954954

       

นางสาวเมเหรัน แซแน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนราชภักดี
โทร. 098-0717605

       

นางปราณี หล่ายหมู่

รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา
โทร. 088-3944119

       

นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ
โทร. 087-2917843

       

นางสาวนูรุล มะยิ

รักษาการผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบาโงกือเต
โทร. 094-5827378

       

นายจิตรพงศ์ ยะปา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านไอบาตู
โทร. 086-2967488

       

นายพรเพียร ศริวิเชียร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบอเกาะ
โทร. 089-9773378

       

นางสาวรอฮานี อีแมดอสะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านดอเฮะ
โทร. 093-6498451

       

นางสาวฮาสานี มะอาแซ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
โทร. 084-8619532

       

นายสำเริง ไชยแดง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปะลุรู
โทร. 089-2951191

       

นายคณิตพงษ์ พันธ์โภชน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนไทยรัฐ 89
โทร. 092-6281999

       

นางสาวสุริดา ชลหัตถ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโผลง
โทร. 095-2618540