ข้อมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตอำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 13 คน


นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านซรายอ
โทร. 089-7382847

         

นายสว่าง ชินพงษ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
โทร. 081-9570683

       

นายคอยรุดดีน รอสือลี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ
โทร. 087-2991116

       

นางศโรณี มั่นศรัทธา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
โทร. 084-6319137

       

นายปลายฟ้า อมรรัตตกุล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
โทร. 083-0042866

       

นางโสรยา อาแซ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านมูโนะ
โทร. 0899-776037

       

นางสาวสุพิศ มุสิกะชะนะ
ผู้อำนวยการ
โรงเนียนบ้านลูโบ๊ะลือซง
โทร. 089-2961753

       

นางสุนันฑา บากา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา
โทร. 089-4640673

       

นายบดินทร์ หะยีปะจู
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านมือบา
โทร. 081-9904642

       

นายสุธี อาแวเตะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกูแบอีแก
โทร. 088-4425979

       

นายอับดุลมานะ สนิทสำนาน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปาดังยอ
โทร. 093-7851578

       

นายหมัดนะมี บิลแหละ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ
โทร. 086-9699643

       

นายอภินันท์ เบญจมามาศ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านลาแล
โทร. 085-7995357