ข้อมูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

เขตอำเภอแว้ง จำนวน 27 คน


นายเชื้อเพชร นกต่อ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
โทร. 063-5963528

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา
โทร. -

       

นายปาเดอลี เจ๊ะอาลี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านยะหอ
โทร. 081-6786438

       

นายรอสลัน ตาเย๊ะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง
โทร. 087-3914497

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ
โทร. -

       

นายมนูญ แวดอเลาะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านแว้ง
โทร. 087-8174833

       

นางฮาบีบ๊ะ อาเดะมะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านแอแว
โทร. 094-5572057

       

นางศุภางค์ อนุภัทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ
โทร. 093-6315171

       

นางสาวสุดสวาท คงเต็ม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ
โทร. 089-2978636

       

นายฟูอัส แวดือราแม
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านแขยง
โทร. 083-4306695

       

นางนิหัสน๊ะ นุกูล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตือมายู
โทร. 084-9686530

       

นายธวัช แสงสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านไม้ฝาด
โทร. 081-9575003

       

นางสาวปรียา สุนทรถิรพงศ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบาโง
โทร. 089-2932399

       

นางสาวจันทร์จิรา พลสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
โทร. 081-1897414

       

นางสาววีซานา อับดุลเลาะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกรือซอ
โทร. 089-5955164

       

นายไพรัช บินเสะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเพลินพิศ
โทร. 088-3962474

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านสามแยก
โทร. -

       

นางสาวรอมือละ หามะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านตอแล
โทร. 062-8807917

       

นายพ.เพียง เพ็ชรรัตน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านศาลาอูมา
โทร. 086-4833018

       

นายประเสริฐ ทองคำ
ผู้อำนวยการ
นิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2
โทร. 089-2981578

       

นายมูฮัมมัดอดัมส์ หะยีอาลี
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
โทร. 086-0866635

       

นายสุพล วาสแสดง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง
โทร. 090-1618591

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรัยนบ้านตอออ
โทร. -

       

นายปัณณวัฒน์ แก้วทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านแม่ดง
โทร. 089-5997140

       

นายสันทัด รังเสาร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านบางขุด
โทร. 084-9683796

       

นายอดุลย์กอฮา อามะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านกูวา
โทร. 081-7486612

       

ว่าง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านจะมาแกะ
โทร. -