ลำดับที่ชื่อเรื่องกลุ่มวัน/เดือน/ปีดาวน์โหลดไฟล์จำนวน
1แก้ไขแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19) เพิ่มเติม
นโยบายและแผน25 สิงหาคม 2564
97 Downloads
2บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๐%)นโยบายและแผน17 สิงหาคม 2564
108 Downloads
3แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2564นโยบายและแผน5 สิงหาคม 2564
139 Downloads
4เรื่อง ชุดประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัยตามเกณฑ์การประเมินระดับชาติกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ9 มีนาคม 2564
1460 Downloads
5โปรแกรมตรวจสอบและประเมินผลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ9 มีนาคม 2564
112 Downloads
6แนวทางการดำเนินงาน-ตามโครงการสนับสนุนค่านโยบายและแผน25 เมษายน 2565
139 Downloads